Sunday, 10.12.2023
Name days: Daniel / Bohdan / Julia
Idź do strony głównej Przedszkole w Ociążu

Przedszkole w Ociążu

Program wychowawczo-profilaktyczny.

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

 

 

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OCIĄŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY  PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W OCIĄŻU.

 

Spis treści:

 1. Podstawa prawna.
 2. Wstęp.
 3. Cele i zadania wychowawcze przedszkola.
 4. Sylwetka absolwenta przedszkola.
 5. Sposoby realizacji treści wychowawczych.
 6. Obowiązki nauczycieli jako wychowawców.
 7. Obowiązki rodziców w zakresie wspomagania pracy wychowawczej nauczyciela.
 8. Prawa i obowiązki dziecka.
 9. Zasady zachowań obowiązujące w przedszkolu.
 10. Stosowane systemy wychowawcze w przedszkolu.
 11. Bezpieczeństwo w przedszkolu.
 12. Kształtowanie nawyków higienicznych.
 13. Zdrowe odżywianie.
 14. Zaspokajanie potrzeby ruchu w przedszkolu i na powietrzu.
 15. Unikanie zagrożeń pochodzących ze środowiska przyrodniczego.
 16. Wczesna profilaktyka nałogów.
 17. Przeciwdziałanie agresji i przemocy.
 18. Bezpieczne spędzanie czasu wolnego (gry komputerowe, telewizja).
 19. Ewaluacja programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1.     Podstawa prawna.

Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

 • Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Powszechną Deklarację Praw Człowieka;
 • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz 17);
 • Statut Przedszkola

 

 1. 2.     Wstęp.

            Pojęcie „wychowanie” należy do podstawowych w pedagogice. Jest ono świadomym, celowym i specyficznym działaniem pedagogicznym rodziców i nauczycieli, zmierzającym do osiągnięcia zmian w rozwoju umysłowym, społecznym, kulturalnym i duchowym jednostki. Istotą tego procesu jest wprowadzanie dziecka w świat pożądanych wartości, wartości moralnych pełniących rolę życiowych

drogowskazów. Ukazując wychowankom piękno, dobro, prawdę, uczciwość, przyjaźń, tolerancję, budząc poczucie przynależności do rodziny, pomagamy kształtować jego osobowość.

            Bezwzględny priorytet w wychowaniu dziecka ma dom rodzinny. To rodzice są najważniejszymi i pierwszymi nauczycielami swojego dziecka, dlatego maja prawo decydować o procesie wychowania również w przedszkolu. A przedszkole ma rodziców wspierać a nie zastępować. Dlatego koncepcja programu wychowawczego przedszkola powinna być tworzona po wspólnym ustaleniu przez rodziców i nauczycieli katalogu wartości.

            Wartości wiążą się z pewnymi zasadami, normami, które należy przestrzegać. Dla dzieci ważne jest, aby te wymagania były jasne i jednoznaczne. Ważne jest, aby były dostosowane do wieku i etapu rozwoju dziecka. Dzieci w przedszkolu wchodzą w swój pierwszy społeczny świat. Tutaj powinny się nauczyć przestrzegać zasad współżycia w grupie, aby w przyszłości umieć kochać, szanować, pomagać i nie krzywdzić innych.

 

 

 1. 3.     Cele i zadania wychowawcze przedszkola.

 

Cele:

 • Wszechstronna pomoc dzieciom w kształtowaniu własnej osobowości zgodnie z zasadami rządzącymi w świecie wartości moralnych.
 • Zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami oraz zasadami współżycia i współdziałania z innymi.
 • Przedstawienie wychowankom reguł życia w grupie.
 • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu.
 • Kształtowanie szacunku dla wartości dziedzictwa kulturowego oraz wrażliwości na otaczające środowisko naturalne.

Zadania:

 • Budowanie systemu wartości dziecka opartego na zasadach moralnych tj. tolerancja , życzliwość , uczciwość , sprawiedliwość , odpowiedzialność.
 • Podjęcie wspólnej pracy z rodzicami nad prawidłowym rozwojem i wychowaniem dziecka w klimacie wzajemnego szacunku i zaufania
 • Przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie przez wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej , kształcenie postaw patriotycznych
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności postrzegania siebie jako części grupy rówieśniczej , społeczności lokalnej i środowiska przyrodniczego.
 • Budzenie u dzieci wiary we własne siły i możliwości przez umiejętność współdziałania z innymi i dochodzenie do kompromisu.

 

 

 1. 4.     Sylwetka absolwenta przedszkola.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

●   obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

●   przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się    współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

●   w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

●    wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

●   umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.       

●   umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

●  właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  i sprząta po sobie;

●   samodzielnie korzysta z toalety;

●  samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

●   utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

●  zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

●  mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

●   uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

●   w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

●  przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności    manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych  i obserwowanych zmianach);

●   grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

●  stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może   zdarzyć.

●  dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

●  dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;

●   jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

●  uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

●  wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać  pomoc, umie o nią poprosić;

●   orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

●   zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

●  wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

●   próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

●  wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

●  odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem   i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską)

●  śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

●   dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

●  tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;

●   w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

●   przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

● umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

●   wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

●   wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić")    i odczuwa radość z wykonanej pracy;

●   używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;

●  interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich. 

 ● rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;

●  wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

●   wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;

●  wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);

●   potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

●   liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

● wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

●   ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;

●   rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów  w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;

●   wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami,

●   zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

●   potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

● potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

●  dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

●   interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;

●    słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;

 ● układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

 ●  rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

 ●   wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

 ●  zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;

●   wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

●   nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

●    wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 5.     Sposoby realizacji treści wychowawczych.

WARTOŚĆ: WSPÓŁŻYCIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ

 

ZASADA:   UMIEM FUNKCJONOWAĆ W GRUPIE

 

OBSZAR 1 PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci…

 

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZEKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

 • Przestrzegam zawartych umów i reguł

 

 

 

 

 

 • Bawię się tak, aby nie przeszkadzać innym
 • Unikam krzyku i kłótliwości
 • Umiem czekać na swoją kolej

 

 

 

 • Umiem przyjąć porażkę z godnością
  (umiem przegrywać)
 • Nie kłamię
 • Akceptuję odmienność innych ( np. niepełnosprawnych )

 

 

 • Umiem szanować wspólną własność
 • Sumiennie i dokładnie wypełniam obowiązki dyżurnego
 • Zwracam się z problemem do nauczyciela
 • Utworzenie Kodeksów Grupowych (zawarcie kontraktu z dziećmi, podpisanie kodeksu, przestrzeganie zawartych w kodeksie ustaleń)
 • Ustalenie konsekwencji nie przestrzegania Kodeksu

 

 • Stosowanie systemu nagród: medale, znaczki, uśmieszki, dyplomy.
 • Zabawy kołowe i ruchowe – wykorzystanie gier i zabaw ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Wykorzystanie gier stolikowych

 

 

 • Wykorzystanie zabaw integrujących

 • Dbanie o salę, zabawki i sprzęt
 • Pełnienie dyżurów w sali

 

 

 

 

 

 

WARTOŚĆ:   KOLEŻEŃSKOŚĆ

 

ZASADA:   JESTEM KOLEŻEŃSKI

 

OBSZAR 1 PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci…

 

 

 

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

 • Nie wyśmiewam się z kolegi i koleżanki

 • Nie wyrządzam krzywdy innym ( nie biję,….)
 • Pomagam młodszym i mniej sprawnym

 

 • Dzielę się z innymi tym co mam
 • Sprawianie kolegom niespodzianek z różnych okazji np. list do chorego kolegi, laurka z okazji imienin czy urodzin
 • Systematyczne prowadzenie zabaw integracyjnych z grupą
 • Pomoc maluchom np. w szatni w trakcie ubierania na spacer
 • Dzielenie się zabawkami, przyborami i przedmiotami przyniesionymi przez dziecko do przedszkola

 

 

 

 

WARTOŚĆ:  KULTURA BYCIA

 

ZASADA:  JESTEM KULTURALNY

 

OBSZAR 2 PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

 

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

 • Używam form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam

 

 • Pamiętam o zachowaniu się w trakcie powitań i pożegnań: dzień dobry, do widzenia

 

 • Okazuję szacunek dorosłym osobom

 

 • Jestem miły dla innych

 

 • Dbam o porządek wokół siebie ( nie śmiecę, sprzątam po zabawie i pracy)

 

 • Umiem słuchać innych i nie przeszkadzać w trakcie rozmów (kultura słuchania)
 • Poznawanie wzorców właściwego zachowania:  postawa nauczyciela, wzory literackie

 

 • Stosowanie systemu nagród np.: zdobywanie dyplomu „Kulturalny przedszkolak”

 

 • Wprowadzenie w trakcie rozmowy  zwyczaju: „mówi ten kto ma pałeczkę w ręce a inni słuchają”

 

 

 

 

 

WARTOŚĆ: RODZINA

 

ZASADA:   SZANUJĘ SWOJĄ RODZINĘ

 

OBSZAR 15 PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Wychowanie rodzinne…

 

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

 • Pamiętam o uroczystościach rodzinnych

 

 

 

 • Szanuję członków swojej rodziny

 

 

 

 

 

 

 • Okazuję swoje uczucia rodzinie

 

 • Organizowanie w przedszkolu uroczystości charakterze rodzinnym: Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia

 

 • Obchodzenie w przedszkolu urodzin dzieci

 

 • Organizowanie konkursów rodzinnych (plastycznych, recytatorskich)

 • Wykonywanie niespodzianek dla członków rodziny bez okazji

 

WARTOŚĆ:   PATRIOTYZM

 

ZASADA:   JESTEM DOBRYM POLAKIEM

 

OBSZAR 15 PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

 • Znam i szanuję symbole narodowe: godło, flaga, hymn

 

 

 

 

 

 

 • Znam swoją miejscowość

 

 

 

 

 • Poznaję kulturę swojego regionu
 • Wprowadzenie tematyki kompleksowej: „Moja ojczyzna”
 • Umieszczenie w widocznym miejscu w przedszkolu godła Polski
 • Wywieszanie na budynku przedszkola flag  z okazji świąt narodowych

 

 • Uczestniczenie w spacerach i wycieczkach, spotkania z ciekawymi ludźmi, poznanie historii, tradycji, zabytków

 

 • Utworzenie w przedszkolu kącika regionalnego
 • Zapoznanie dzieci z legendami , tradycjami tańcami, strojami i wytworami ludowymi
 • Wycieczki krajoznawcze
 1. 6.     Obowiązki nauczycieli jako wychowawców.

 

            Relacje z wychowankami:

 • Nauczyciel zna prawa dziecka i przestrzega ich.
 • Nauczyciel jest wyrozumiały , miły , serdeczny ale i konsekwentny.
 • Nauczyciel stosuje zróżnicowane i inspirujące formy i metody pracy.
 • Nauczyciel stosuje zasadę indywidualnego rozwoju dziecka.
 • Nauczyciel potrafi sprawiedliwie rozstrzygać konflikty w grupie.
 • Nauczyciel potrafi wzmacniać u dziecka wiarę we własne siły oraz kształtować charakter aprobowany społecznie.
 • Nauczyciel jest kreatywny i i potrafi wczuć się w sytuacje dziecka oraz dostrzec motywy jakie nim kierują.
 • Nauczyciel zawsze dotrzymuje danego słowa i dochowuje tajemnic.

 

 Relacje z rodzicami.

 • Nauczyciel wspomaga rodziców w ich funkcji wychowawczej.
 • Nauczyciel inspiruje proces wychowawczy.
 • Nauczyciel systematycznie i rzetelnie informuje rodzica o osiągnięciach , ewentualnych trudnościach i zachowaniu dziecka w przedszkolu.
 • Nauczyciel wspólnie z rodzicami ustala tok postępowania wychowawczego.
 • Nauczyciel integruje społeczność grupy i organizuje współpracę z rodzicami dla dobra dziecka.
 • Nauczyciel doskonali swoje kompetencje zawodowe, przez pogłębianie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej. Zdobyta wiedzę wykorzystuje w kontaktach z rodzicami.
 • Nauczyciel pogłębia wiedzę pedagogiczną rodziców.

 

Relacje z personelem technicznym.

 • Nauczyciel stwarza podstawy partnerstwa pomiędzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej.
 • Nauczyciel współpracuje z personelem technicznym we wszystkich działaniach wychowawczych w grupie w celu ujednolicenia oddziaływań .
 • Nauczyciel stwarza klimat wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych kontaktach.
 • Nauczyciel korzysta z wiedzy i umiejętności

 

 1. 7.     Obowiązki rodziców w zakresie wspomagania pracy wychowawczej nauczyciela.
 • Rodzice są „ pierwszymi wychowawcami „ swoich dzieci.
 • Rodzice ściśle współpracują z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i określenia indywidualnej drogi rozwoju ich dziecka.
 • Rodzice dzielą się z nauczycielem swoimi spostrzeżeniami i obserwacjami z zachowania dziecka w domu.
 • Rodzice chętnie korzystają z porad nauczyciela oraz dbają o klimat wzajemnego szacunku i zaufania względem pracowników przedszkola.
 • Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola dla lepszego poznania działań placówki i sposobu funkcjonowania dziecka w środowisku rówieśniczym.

 

 1. 8.     Prawa i obowiązki dziecka.

  Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • wyrażania swoich uczuć i myśli;
 • do nauki poprzez zabawę;
 • do opieki i ochrony.

            Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:

 • godności i nietykalności osobistej
 • wyrażania swobody myśli, sumienia i wyznania
 • akceptacji i indywidualnego rozwoju
 • ochrony zdrowia i nienaruszalności cielesnej
 •  korzystania z dóbr kulturalnych
 •  znajomości swoich praw
 •  spokoju i samotności , gdy tego potrzebuje
 •  aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
 •  zabawy i wyboru towarzysza zabawy
 •  spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi
 •  aktywnego kształtowania postaw społecznych
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)
 • wypoczynku, relaksu
 •  zdobywania wiedzy
 •  jedzenia i picia, gdy jest głodne lub spragnione
 •  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej
 •  popełniania błędów i odnoszenia sukcesów
 •  własnej prywatności
 •  ma prawo nie wiedzieć, nie znać, nie rozumieć

            Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i innych:

 •  nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli
 •  używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów
 •  dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów
 •  sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne
 •  szanować sprzęt i zabawki w przedszkolu
 •  dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa
 •  dbać o swój wygląd i estetykę ubrania
 •  przejawiać właściwy stosunek do innych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych

 1. 9.     Zasady zachowań obowiązujące w przedszkolu.

W naszym przedszkolu każdy przedszkolak zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych norm i zasad postępowania w grupie.

 • Staramy się

J używać magicznych słów: proszę, przepraszam, dziękuję, poproszę, dzień dobry,
do widzenia
J szanować kolegów
J być uprzejmi i uczciwi
J bawić się zgodnie z kolegami
J szanować własność innych
J słuchać poleceń dorosłych
J dbać o książki i zabawki
J dbać o czystość i porządek podczas zabawy i pracy
J szanować pracę innych
J okazywać to, co myślimy i czujemy
J dbać o czystość i schludność swojego wyglądu
J bawić się bezpiecznie
J spożywać wszystkie posiłki w przedszkolu

 • Nie możemy

L bić, popychać, wyrządzać krzywdę innym                             
L przezywać innych                                                                   
L wyśmiewać się z innych
L przeszkadzać innym w zabawie i pracy
L niszczyć pracy innych
L zabierać cudzej własności bez pytania
L oszukiwać, kłamać
L krzyczeć, hałasować
L biegać po sali
L niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu
L mówić brzydkich słów

 

 1. 10.                       Stosowane systemy wychowawcze w przedszkolu.

            System motywowania dzieci.

 • Ukazywanie dziecku jego mocnych stron.
 • Praca indywidualna z dzieckiem w celu wyrównania braków i dorównania rówieśnikom.
 • Pokazywanie ze dziecko potrafi więcej niż myśli.
 • Dostrzeganie i podkreślanie u dziecka nawet najmniejszych osiągnięć.
 • Dodawanie pewności siebie przez powierzanie dodatkowych zadań adekwatnych do możliwości.
 • Wychowawcy w poszczególnych grupach mogą wprowadzać inne zasady motywowania dzieci ale nie mogą one być sprzeczne z prawami dziecka.

System nagradzania dzieci.

 • Pochwała w obecności innych dzieci.
 • Pochwała dla rodziców.
 • Pozwolenie na dodatkowe skorzystanie z atrakcyjnej zabawki.
 • Uczestniczenie w przygotowaniu do zajęć.
 • Okazanie przez nauczyciela akceptacji i pochwały przez przytulenie , pogłaskanie po głowie itp.
 • Nagradzanie drobnym upominkiem.
 • Wychowawcy w poszczególnych grupach mogą wprowadzać inne zasady nagradzania dzieci ale nie mogą one być sprzeczne z prawami dziecka.

System karania dzieci.

 • Rozmowa z dzieckiem ukierunkowana na rozwiązanie problemu.
 • Omówienie z rodzicami niepokojących zachowań dziecka.
 • Odsunięcie na chwilę dziecka od zabawy.
 • Przesunięcie dziecka na krótki okres czasu do innej grupy.
 • Pozbawienie możliwości korzystania z atrakcyjnej zabawki.
 • Omówienie nagannego zachowania z grupa dzieci.
 • Wychowawcy w poszczególnych grupach mogą wprowadzać inne zasady karania dzieci ale nie mogą one być sprzeczne z prawami dziecka.
 1. 11.                       Bezpieczeństwo w przedszkolu.

 

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

 • rozumie pojęcie bezpieczeństwo;
 • reaguje na hasła: pali się, ewakuacja itp.

 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • rozróżnia podstawowe znaki drogowe;
 • wie, jakie są numery telefonów alarmowych (112, 999, 998, 997)
 • przestrzega zasad ustalonych w grupie przedszkolnej (Kodeks Grupy);
 • stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw/ sprzętu/zabawek
 • porusza się w miejscach dozwolonych;
 • nie oddala się samo od grupy przedszkolnej
 • wykazuje nieufność w stosunku do nieznajomych
 • ćwiczenia ewakuacyjne
 • spacery i wycieczki, zapoznanie z ruchem drogowym

 

 • zajęcia praktyczne, telefony alarmowe, wybieranie numeru i przeprowadzenie rozmowy
 • poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań (scenki rodzajowe, drama)
 • słuchanie bajek: „Czerwony Kapturek”, „O wilku i siedmiu koźlątkach”
 1. 12.                       Kształtowanie nawyków higienicznych.

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

 • rozumie pojęcie: higiena;
 • wyróżnia przybory niezbędne do utrzymania higieny
 • stosuje higienę na co dzień:
  • myje ręce przed/po posiłku, po korzystaniu z toalety, po kontakcie z różnymi przedmiotami, zwierzętami;
  • dba o czystość własnego ciała; ubrania / bielizny;
  • używa wyłącznie swoich przyborów toaletowych
  • utrzymuje porządek wokół siebie;
  • rozumie istotę wypoczynku;
  • wykazuje wrażliwość na nadmierny hałas;
  • wie, o konieczności umiejętnego korzystania z chusteczek higienicznych;
  • zasłania usta podczas kaszlu/kichania;
  • unika bezpośredniego kontaktu z osobą chorą;
  • wie, o potrzebie przebywania w wywietrzonych pomieszczeniach.
 • dbałość o higienę osobistą

 • samodzielne porządkowanie miejsca pracy, zabawy
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej, odpoczynek
 • bajki dydaktyczne, opowiadania, wiersze; instruktaż

 

 1. 13.                       Zdrowe odżywianie.

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

 • poznaje schemat piramidy zdrowego żywienia;
 • orientuje się w zasadach zdrowego stylu odżywiania (wymienia zdrowe produkty, tj. owoce, warzywa, mleko i jego przetwory, ryby, ciemne pieczywo, itd.);
 • dostrzega związek pomiędzy zdrowiem a prawidłową dietą
 • podaje przyczyny i skutki nieprawidłowego odżywiania się (m.in. otyłość, próchnica, brak witamin, niska odporność organizmu);
 • zna umiar w jedzeniu (nie objada się);
 • przezwycięża niechęć do spożywania niektórych potraw;
 • myje owoce i warzywa przed spożyciem.
 • realizowanie bloków tematycznych o zdrowym odżywianiu
 • zwracanie uwagi na zdrowe potrawy podawane w przedszkolu
 •  wykonanie zdrowych kanapek
 1. 14.                       Zaspokajanie potrzeby ruchu w przedszkolu i na powietrzu.

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

 • rozumie znaczenie aktywności ruchowej, sportu w życiu;
 • wie, o potrzebie częstego przebywania na świeżym powietrzu;
 • bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych;
 • uprawia sporty (gra w piłkę, jazda na rowerze, bieganie, itp.);
 • ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych;
 • dba o prawidłową postawę ciała
 • korzysta z miejsc przeznaczonych do uprawiania spotu – stadion, orlik.
 • aktywny udział w grach i zabawach ruchowych w sali i na powietrzu
 • zapoznanie z regułami dotyczącymi gier i zabaw – przestrzeganie ich
 • kształtowanie i dbałość o prawidłową postawę ciała

 

 

 

 1. 15.                       Unikanie zagrożeń pochodzących ze środowiska przyrodniczego

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

 • wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych;
 • nie dotyka zwierząt, zwłaszcza dzikich;
 • wie, że nie należy karmić dzikich zwierząt;
 • zna pozycję obronną, by uniknąć, np. pogryzienia;
 • orientuje się, jak wyglądają tabliczki informujące, np. o terenie strzeżonym przez psa;
 • zna  grzyby trujące;
 • wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
 • wie, gdzie należy przebywać, aby być bezpiecznym w czasie burzy, huraganu, powodzi, ulewy, upałów itp.

 

 • rozmowy, instruktaż
 • realizacja bloków tematycznych o zagrożeniach pochodzących ze środowiska przyrodniczego
 • wycieczki do parku, lasu – poznawanie roślin, zwierząt i ich zwyczajów
 • spotkanie z leśniczym

 1. 16.                       Wczesna profilaktyka nałogów.

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

 • jest świadome niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami;
 • wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
 • wie, co sprzyja uzależnieniu człowieka (alkohol, papierosy, komputer, telewizja);
 • nabywa umiejętność odmawianie NIE bez poczucia winy (asertywność).
 • uwrażliwianie na szkodliwość dymu papierosowego i alkoholu – pogadanki, zajęcia tematyczne, scenki dramowe

 

 1. 17.                       Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

 • zna pojęcia: agresja i przemoc;
 • umie nazwać swoje uczucia; odgrywa i demonstruje je (scenki sytuacyjne);
 • bierze udział w zajęciach odreagowywania złości, np.: gazety złości, rysunek, itp.
 • potrafić utożsamić się z inną osobą (kształtowanie umiejętności empatycznych);
 • podaje sposoby na pokonanie złości;
 • reaguje na różne formy agresji i przemocy;
 • orientuje się, jakie są skutki agresji/przemocy na świecie dla ludzi;
 • uczy się być asertywne;
 • rozumie znaczenie słowa zgoda, kompromis;
 • przestrzega zakazu przyjmowania różnych rzeczy, np. słodyczy od osób nieznajomych;
 • stara się być przyjazne dla otoczenia.
 • Kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności.
 • Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
 • Rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązania spraw konfliktowych
  i dochodzenie do kompromisu.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.
 • Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń.

 

 1. 18.                       Bezpieczne spędzanie czasu wolnego (gry komputerowe, telewizja).

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

 • zna zagrożenia związane z korzystaniem z dostępu do sieci (np. wirtualny przyjaciel – oszust, złe samopoczucie, niedotlenienie organizmu, brak kolegów / koleżanek);
 • zna skutki częstego i długotrwałego oglądania telewizji
 • korzysta z internetu tylko za zgodą rodzicó
 • dostrzega także pozytywny wpływ świata wirtualnego (np. rozwój myślenia, kojarzenia, wyobraźni, pogłębienie wiedzy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, itp.)
 • rozmowy kierowane, pogadanki, przykłady z życia
 1. 19.                       Ewaluacja programu.

Miarą osiągnięcia założonych w programie wychowawczym celów będzie:

Obraz wychowanka , absolwenta przedszkola który:

 • Zna normy moralne i zasady obowiązujące w społeczeństwie , umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym kanonem norm społecznych.
 • Ma poczucie własnej wartości , potrafi kontrolować swoje emocje.
 • Posiada duże zainteresowanie otaczającym światem.
 • Jest samodzielny i potrafi czerpać radość z bezinteresownego pomagania innym.
 • Jest tolerancyjny.
 • Czuje się integralną częścią środowiska rodzinnego i regionalnego.
 • Ma świadomość przynależności narodowej , potrafi okazać szacunek symbolom narodowym.
 • Zna swoje prawa i obowiązki. 
 • Ma poczucie bezpieczeństwa (w przedszkolu i na drodze)
 • Zna zasady higienicznego trybu życia i promuje zdrowe odżywianie                         
 • Aktywne uprawia sport                                                                
 • Rozpoznaje i unika zagrożeń pochodzących ze środowiska przyrodniczego               
 • Jest świadome niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami                                   
 • Umiejętnie reaguje na różne formy agresji i przemocy
 • Zna skutki i zagrożenia związane z Internetem i telewizją

Stworzenie w przedszkolu środowiska wychowawczego w którym:

 • Rodzice , nauczyciele i personel techniczny ściśle ze sobą współpracują dla dobra wychowanków.
 • Nauczyciele rozumieją prymat rodzica jako pierwszego wychowawcy , taktownie wspierają go w jego działaniach wychowawczych.
 • Rodzice są otwarci na rady i sugestie nauczyciela, chętnie dzielą się z nim swoimi obserwacjami.
 • Personel techniczny bierze czynny udział w działaniach wychowawczych , wspierając nauczyciela w jego pracy.

Galeria Zdjęć