Piątek, 2.6.2023
Name days: Piotr / Marianna / Marzena
Idź do strony głównej Przedszkole w Ociążu

Przedszkole w Ociążu

Zasady organizowania dyżurów w lipcu i sierpniu.

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w okresie wakacyjnym w 2021 r.

Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) oraz wniosków dyrektorów przedszkoli uzgodnionych z radami rodziców poszczególnych przedszkoli.

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Działalność przedszkoli w okresie wakacji będzie prowadzona na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które wciąż określają zaostrzone zasady organizacji pracy przedszkoli.

W roku szkolnym 2020/2021 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, zgodnie z Zarządzeniem Nr ROiSO.050.70.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce na rok szkolny 2020/2021, będzie organizowana w następujących terminach:

Lp

Nazwa placówki

Adres placówki

Termin dyżuru wakacyjnego

od

do

1.

Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

ul. Hallera 1 , 63-460 Nowe Skalmierzyce

01.07.2021

31.07.2021

2

Publiczne Przedszkole nr 2” Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach

ul. Kolejowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

01.08.2021

31.08.2021

3

Publiczne Przedszkole w Ociążu

Fabianów ul. Szkolna 54, 63-460 Nowe Skalmierzyce

01.08.2021

31.08.2021

4

Publiczne Przedszkole w Kotowiecku

Kotowiecko, ul. Kaliska 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce

01.07.2021

31.07.2021

5

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce

1.08.2021

31.08.2021

I. Zasady ogólne

  1. Dyżur wakacyjny jest organizowany od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce, zgodnie z ustalonymi terminami przerw
    w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, które zostały określone w zarządzeniu
    Nr ROiSO.050.70.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 maja 2021roku.

  2. W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz koniecznością uwzględnienia wytycznych dotyczących przebywania dzieci w przedszkolach informujemy, że w okresie wakacyjnym przedszkola wciąż będą funkcjonować w podwyższonym reżimie sanitarnym i pod opiekę powinny trafić tylko te dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

  3. Decyzję o organizacji działalności poszczególnych przedszkoli w okresie wakacji, w tym o ilości miejsc w przedszkolu w okresie wakacji podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola, przygotowane z zachowaniem warunków organizacyjnych wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

  4.  Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa:

1) przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu oraz

  1. Ostateczna informacja dotycząca działania placówek w okresie lipiec-sierpień 2021 r. zostanie podana, po analizie zapotrzebowania zgłoszonego przez rodziców. 

II. Karta zgłoszenia

1. Podstawą przyjęcia dziecka jest wykonanie przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:

1)     wypełnienie, podpisanie i dostarczenie karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do danego przedszkola w terminie od 7 czerwca 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. Kartę zgłoszenia można przekazać drogą elektroniczną. Rodzice nie muszą dostarczać do przedszkola wersji papierowej karty zgłoszenia. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka zostanie przesłana rodzicom/prawnym opiekunom na adresy e-mail/e-dziennik.

2)     Potwierdzenie przez rodziców korzystania z miejsca w przedszkolu. Informacja o przyjęciu dziecka zostanie przesłana rodzicom/prawnym opiekunom na adresy e-mail/e-dziennik lub przekazana telefonicznie.

2. Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni pobierają ze strony internetowej przedszkola. Wzór karty zgłoszenia dziecka stanowi załącznik do niniejszych zasad.

3. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu odbywa się zgodnie ze statutem przedszkola i możliwościami organizacyjnymi danego przedszkola.

 

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE POZYTYWNIE PRZEJDĄ REKRUTACJĘ NA DYŻUR LETNI

W związku z procedurami dotyczącymi COVID-19, zwracamy się z prośbą do rodziców chcących posłać dziecko do przedszkola o wypełnienie „Oświadczenia dla rodziców” i "Zgody na pomiar temperatury"

W celu zapewnienia należytej opieki i bezpieczeństwa dzieci i pracowników zgodnie z wytycznymi GIS, MEN prosimy o odpowiedzialne potraktowanie sprawy.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami udostępnionymi poniżej, które będą obowiązywać w przedszkolu do odwołania.

Zarządzenie Burmistrza Gminy pobierz plik pdf.

Karta zgłoszenie dziecka do przedszkola pobierz plik

Oświadczenie rodzica o zdrowiu dziecka i zgoda na pomiar temperatury pobierz plik

Galeria Zdjęć